ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Corthogreen bv Steverinkstraat 50 te Gaanderen d.d. 13 juni 2010 te Gaanderen en gebaseerd op de Algemene Verkoop- en Leverings
voorwaarden voor de Zaaizaad- en plantgoedhandel, zoals opgesteld door de sectie Tuinbouw van Plantum, NL.
Artikel 1
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn op ieder aanbieding en iedere overeenkomst tussen Corthogreen bv, hierna te noemen de verkoper, en een koper voor zover van één of meer van
deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Op aanbiedingen en overeenkomsten tussen Corthogreen bv en haar afnemers zijn naast de onderhavige voorwaarden ook de aanvullende verkoopsvoorwaarden retail
bedrijven en de standaardvoorwaarden voor het in wederverkoop geven van groente- en of bloemzaden van de NAK-tuinbouw van toepassing voor zover daarin van de
onderhavige voorwaarden en condities wordt afgeweken.
3. Op alle overeenkomsten met en of aanbiedingen tot verkoop gericht tot het buiten het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover hieronder daarvan niet wordt
afgeweken, zijn de International Seed Trade Federation Rules and Usage for the Trade in Seeds for Sowing van toepassing.
Artikel 2
Offertes en prijzen:
1. De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan worden herroepen tot 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding. De in de offerte
vermelde prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting, transport en emballage. Eventuele invoerrechten en exportdocumenten zijn
voor rekening van de koper.
2. De verkoper houdt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe
prijsnotering geplaatste orders.
Artikel 3
Oogst-, bewerkings-, en leveringsvoorbehoud
1. Leveringen geschieden onder de gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op oogst-of bewerkingsvoorbehoud is de verkoper
niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, na rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.
3. Niet aan de schuld van de verkoper te wijten is: in het algemeen iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van de verkoper, waardoor de nakoming van
de overeenkomst in redelijkheid niet mee kan worden verlangd. Te denken is hierbij aan: schade door overmacht, zoals brand-, water-, vorst- en stormschade, storingen in
levering van energie, defecten in machinerieën en bedrijfsbezetting. Zie het artikel ‘overmacht’.
Artikel 4
Bestelling en levering
1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de naast de
hogere hoeveelheid te leveren.
2. De verkoper zal zich bij de levering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door de verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
4. Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken gedeeltelijk worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
5. De op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende incoterms zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.
6. De levering geschiedt, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, af pand (EXW) van de verkoper.
Indien tussen koper en verkoper geen afspraken zijn gemaakt over de verzending, is de verkoper gerechtigd te verzenden op de wijze die hem het beste voorkomt. Verzending
geschiedt geheel voor rekeningen risico van de koper.
Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
7. De verkoper verplicht zich tot levering binnen een redelijk termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is ge
komen.
8. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn
te gunnen om alsnog de overkomst na te komen.
Artikel 5
Eigendomsvoorbehoud
1. De door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen
wegens tekortschieten van de verkoper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper.
2. Door de verkoper afgeleverde zaken, krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door
verkocht of gebruikt. Ingeval van doorverkoop is de verkoper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
3. Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te doen gelden.
Artikel 6
Betaling
1. Betaling dient door de verkoper te zijn ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het
moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente schuldig van 2 % per maand of de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper
bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd her recht van
de verkoper om schadevergoeding te vorderen.
3.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het
in de laatste zin van lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
4. Verkoper heeft het recht van de koper een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen.
5. Betaling dient te geschieden in de valuta, als op de factuur aangegeven, en bij gebreke daarvan in Euro’s. Verkoper heeft het recht koersverschillen door te berekenen aan
de koper.
6. Koper is niet bevoegd op het door hem verschuldigde factuurbedrag enig bedrag wegens een door heem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, of de betaling
van de prijs anderszins te compenseren of op te schorten.
Artikel 7
Opschorting
1. Indien de afnemer in gebreke is met de juiste of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen zijn de verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort,
totdat de afnemen,hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd, volledig heeft voldaan. ( betaling van eventuele buitenrechtelijke kosten daaronder inbegrepen); kan verkoper
van de afnemer volledige betaling en of een afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam
bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de afnemer.
2. Verkoper is gerechtigd alvorens de overeenkomst na te komen volledige betaling en of afdoende zekrheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen, indien aanne
melijk is dat de afnemer zijn verplichtingen niet juist en of tijdig zal (kunnen) nakomen.
Corthogreen B.V.
Steverinkstraat 50
7011 JN Gaanderen
Telefoon:
+31 (0) 315 – 345 113
Telefax:
+31 (0) 315 – 345 140
e-mail:
info@corthogreen.com

Artikel 8
Incassokosten
Als de koper in gebreke blijft of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en of grove schuld aan de zijde van de
verkoper en of haar werknemers.
2. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zoveel mogelijk te beperken.
3. Indien verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen
geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
Artikel 10
Gebruik en garantie
1. Al onze leveranties worden geacht bestemd te zijn voor de amateur-markt.
2. Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de hierbij behorende product specificaties. De productspecificaties gelden
echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de afnemer hierover geinformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor
in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat de koper hieraan geeft.
3. Indien door de verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld
tussen de aangegeven kienkracht en de opkomst van het zaad bij de koper.Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de
test en voor omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is ondermeer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatomstandigheden bij de koper.
4. Elke eventuele garantie van de zijde van de koper vervalt, indien de koper de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt dan wel laat herverpakken of onjuist
gebruikt.
Artikel 11
Gebreken; klachtentermijn
1.
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste
zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaalgebruik en of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en of
factuurgegevens aan de verkoper te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en of factuurgegevens aan de verkoper te
melden.4 Klachten moeten zodanig zijn beschreven, dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien
van het gebruik van de zaken en, ingeval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn
klacht niet in behandeling genomen, en vervallen zijn rechten.
5. Ingeval van blijvend verschil tussen de partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid, kan op verzoek van één van de partijen
een (her)keuring plaatsvinden door de NAK tuinbouw gevestigd in Roelofsarendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De herkeuringstoets wordt uitgevoerd op basis
van een erkend monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen, geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te
leggen aan de in artikel 14 genoemde instanties.
Artikel 12
Informatievoorziening
1. Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijving, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeu
rig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk, maar uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en garantieaanduiding. De verkoper
aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen
of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en of de lokale omstandigheden worden gebruikt.
2. Bij de door verkoper gegeven informatie wordt onder ‘immuun’ verstaan: het ras is onvatbaar voor bepaalde ziekte (onvatbaar is een absoluut begrip); onder ‘resistent’wordt
verstaan: het vermogen van de plant om de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of bepaalde vorm van deze ziekte tegen te gaan of te bemoeilijken; onder ‘tolerant’
wordt verstaan: het vermogen van de plant om een bepaalde ziekte of een schadelijke milieufactor te verdragen, met geringe nadelige effecten op de bloei en de productie;
onder ‘vatbaar’ wordt verstaan: het onvermogen van de plant om de groei of ontwikkeling van een bepaalde ziekte of schadelijke milieufaktor te hinderen of tegen te gaan.
Artikel 13
Overmacht
1.
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen,
indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de
verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van
de overeengekomen [prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene
vervoersproblemen.
2. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of tijdig kan leveren.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige scha
devergoeding.
Artikel 14
Geschillenbeslechting
1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil beslecht worden door de in eerste aanleg bevoegde burgelijke rechter ter plaatse van de
verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 15 gekozen recht dwingendrechtelijk een ander rechter bevoegd verklaren.
2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een andere oplossing trachten te komen, alvorens
partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan een burgelijke rechter voorleggen.
3. Verkoper blijft ten alle tijden bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 15
Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het recht van de verkoper van toepassing.
2. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’(Weens Koop
verdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.